Товариство з обмеженою відповідальністю Експіо та фізична особа-підприємець Матреницький Владислав Леонтійович, які діють на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Сервісна назва – «Центр психотерапії, психосоматики та психоделічної медицини Експіо»,  далі – Медичний центр), з однієї сторони, та фізична особа (далі – Пацієнт), яка звернулася до Медичного центру  для отримання медичних та психологічних послуг (далі – Послуги), в подальшому разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Публічний договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Медичний центр в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту Послуги, передбачені Прейскурантом послуг, на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної та психологічної допомоги, затверджених у встановленому порядку. Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

1.3. Надання послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги.

1.4. Медичний центр гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавств.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Права Медичного центру:

2.1.1. На оплату наданих послуг;

2.1.2. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

2.1.3. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в наукових, навчальних, рекламних, маркетингових, та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

2.1.4. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Медичний центр має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

2.2. Обов’язки Медичного центру:

2.2.1. Надавати Пацієнту послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені або не заборонені для використання в України.

2.2.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

2.2.4. Зберігати лікарську таємницю відповідно до положень чинного законодавства України.

2.3. Права Пацієнта:

2.3.1. Отримати послуги належної якості.

2.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Медичному центрі.

2.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.

2.3.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря або психолога.

2.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

2.3.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг та вартість послуг

2.4. Обов’язки Пацієнта:

2.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів та психологів Медичного центра.

2.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Медичному центру для надання послуг.

2.4.3. Оплачувати вартість послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.4.4. Прибути в місце надання послуг в дату та час надання послуг, визначені відповідно п. 3.2. даного Договору.

2.4.5. До початку надання медичних послуг повідомити Медичному центру весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

2.4.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Медичний центр.

2.4.7. Повідомляти Медичному центру про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

3. Порядок надання та приймання послуг

3.1. Послуги надаються працівниками Медичного центру або запрошеними консультантами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

3.2. Надання послуг здійснюється за попереднім записом до Медичного центру. Пацієнт під час запису може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в графіку. Надання послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів.

3.3. До початку надання послуг адміністратор Медичного центру, Лікуючий лікар або психолог повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх послуг. Лікуючий лікар або психолог в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість послуг, які будуть надані Медичним центром.

3.4. Дату та час надання послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.

3.5. Дату та час надання послуги може бути змінено з ініціативи Медичного центру, якщо:

3.5.1. Стан здоров’я Пацієнта перед початком надання послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

3.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання послуги Медичним центром.

3.6. Медичний центр має право відмовити у наданні послуги, якщо:

3.6.1. Пацієнт відмовляється від оплати послуги;

3.6.2. Пацієнт перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, та/або порушує правила перебування в Медичному центрі;

3.6.3. Пацієнт не здійснив попереднього запису в порядку, встановленому в п. 3.2. Договору;

3.6.4. Пацієнт не з’явився на погоджений в порядку, встановленому в п. 3.2. Договору час, або запізнився більш ніж на 15 хвилин;

3.6.5. Пацієнт не виконує приписів лікарів або психологів Медичного центру;

3.6.6. Надання послуг конкретному Пацієнту неможливе через відсутність необхідних спеціалістів та/або обладнання.

3.7. Приймання-передача наданих послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт приймання-передачі), який складається Медичним центром в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

3.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.

3.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Медичним центром та належним чином прийнята Пацієнтом.

3.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Медичний центр протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

3.11. В разі надання Пацієнту відстрочки/розстрочки оплати послуг, складання Акту прийому-передачі є обов’язковим. При цьому, в Акті фіксується неоплачена вартість послуги, а також строки її оплати Пацієнтом.

3.12. Якщо Пацієнту надано декілька послуг, Медичний центр має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих послуг.

3.13. Пацієнт підтверджує, що в Медичному центрі йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

4. Порядок оплати послуг

4.1. Загальна вартість послуг визначається відповідно до визначеної Прейскурантом Медичного центра  ціни послуг. Пацієнт може ознайомитися з діючим Прейскурантом безпосередньо у Медичному центрі або за його телефоном.

4.2. Оплата наданих послуг здійснюється Пацієнтом після або до початку надання медичних послуг шляхом:

4.2.1. Здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Медичного центру;

4.2.2. Здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Медичного центру;

4.2.3. Здійснення Пацієнтом безготівкової оплати на розрахунковий рахунок Медичного центру.

4.3. Право вибору способу оплати належить Пацієнту. Медичний центр має право відмовити Пацієнту у виборі способу оплати виключно у випадку тимчасової технічної неможливості здійснення оплати певним способом (в тому числі, але не виключно – несправність платіжного пристрою банку)

4.4. Пацієнту може надаватися знижка на вартість послуги, розмір якої визначається в порядку встановленому Медичним центром.

4.5. Пацієнту може надаватися відстрочка/розстрочка оплати послуг, при цьому Пацієнт зобов’язаний підписати письмове зобов’язання щодо здійснення оплати. Рішення про надання відстрочки/розстрочки оплати послуг приймається за зверненням Пацієнта до Медичного центру. При цьому, прийняття такого рішення є правом, а не обов’язком Медичного центру.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.4. Кожна із Сторін не несе відповідальності по зобов’язаннях другої Сторони перед третіми особами, крім випадків, передбачених цим Договором.

5.5. Медичний центр не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:

5.5.1. невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 2.4. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів або психологів Медичного центру, Плану лікування, тощо;

5.5.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;

5.5.3. використання Паціентом лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Медичного центру;

5.5.4. не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктами 2.4.5. та 2.4.7. цього Договору;

5.5.5. отримання одночасної або нещодавної медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;

5.5.6. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.

5.6. Медичний центр звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Медичного центру (не пов’язано з якістю послуг, що надається Пацієнту Медичним центром).

5.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом, що така Послуга була неналежної якості.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, завдану шкоду чи спричинені збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком дії форс-мажорних обставин.

6.2. Під Форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха, погодні явища і умови (землетруси, оповзні, паводки, шквали, урагани, смерчі, тайфуни, приливи та відливи, ливні та ливневі опади, снігопади, град, блискавка, засуха, епідемія, стихійно виникнувши пожежі, загальноприйняті морські ризики, революція, оголошена чи неоголошена війна, військові дії або загроза війни, громадські заворушення, безпорядки, забастовки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти та ув’язнення, реквізиція судна (в тому числі повітряного), вибухи, виробничі аварії чи катастрофи, несправності механізмів, транспортних та вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в діючі норми та правила, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, мораторії та інші акти та дії органів державної влади, міжнародних установ чи організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів, неспроможність постачальника або виробника товару (що не входить в структуру Сторін), а також інші явища, події та обставини, що знаходяться поза межами контролю не виконуючої Сторони цього Договору, якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх настання, а також не могла і не повинна була упередити або усунути дію чи наслідки дій таких обставин за допомогою наявних в її розпорядженні засобів та при обставинах, що для неї склались.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникають чи будуть виникати між Сторонами в процесі виконання ними цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Дія Договору та інші умови

8.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, та містить всі істотні умови надання Медичним центром послуг, зазначених в Прейскуранті послуг. Оферта складається та підписується в одному екземплярі, який зберігається у Медичному центрі. Оферта розміщена Медичним центром в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Медичного центру: https://expio.clinic та на додаткових веб-сайтах Медичного центру та доступна до вільного ознайомлення. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

8.2. Пацієнт, якій усно або письмово звернувся за отриманням послуг до Медичного центру, тим самим приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата його першого звернення вважається датою укладення цього Договору.

8.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Медичнім центром та підписаний Пацієнтом (в тому числі, але не виключно, Інформована добровільна згода Пацієнта)

8.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.

8.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім встановлених законодавством України випадків.

8.6. Дія положень цього Договору щодо оплати медичних послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Медичному центру Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.

8.8. Зміни до цього Договору вносяться Медичним центром в односторонньому порядку та оприлюднюються:

8.8.1. На офіційному веб-сайті Медичного центру: https://expio.clinic   та на додаткових веб-сайтах Медичного центру.

8.8.2. На паперових носіях за місцезнаходженням Медичного центру.

8.9. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті Медичного центру: https://expio.clinic та на паперових носіях за місцезнаходженням Медичного центру, пріоритет має примірник на паперових носіях та версія на української мові.

8.10. Зміни до цього Договору не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, щодо Послуг, які були оплачені Пацієнтом до набрання чинності такими змінами.

8.11. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

9. Реквізити Медичного центру

Товариство з обмеженою відповідальністю Експіо

Юридична адреса: Київ, вул.Вишгородська,  67.

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Копилівська 1/7, стаціонар, 5 поверх.

ЄДРПОУ 44500187

Р/р № UA253052990000026004006229152 в банку АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Ліцензія МОЗ України згідно наказу від 11.08.2023 № 1443.

Надання деяких послуг виконується фізичною особою-підприємцем Матреницьким В. Л.

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Вишгородська 67.

Свідоцтво про реєстрацію № 20690000000027190

ЄДРПОУ2307003470

р/р  5363542307381310  у Приватбанку, ОКПО 14360570, МФО 305299.

Ліцензія МОЗ України №1665 РД №0609/20-М від 13.09.2018.

Ліцензія Держлікслужби України від 25.10.2018.